Eurovisie Song Festival : mag het volk ook weer meedoen s.v.p.?

Mijn
naam is Yvonne Liew-On, ik ben een Nederlandse liedjesschrijver (Music Divine),
en ik start hiermee een campagne tegen de regels van het Eurovisie Song
Festival.

Allereerst
ben ik het niet eens met de vrijheid die deelnemende televisie-omroepen krijgen
om deelnemers te kiezen : volgens de ESC regels heeft elke Deelnemende
Televisie-omroep het recht om zelf de format van hun deelname te bepalen,
hetgeen betekent dat in sommige gevallen (zoals in Nederland, waar ik vandaan
kom) de deelname intern wordt bepaald, in sommige andere landen worden de
artiest of het lied door de televisie-omroep bepaald en beslist het publiek in
dat land uiteindelijk wie het mag gaan uitvoeren. In de meeste gevallen worden
zowel het lied als de artiesten gekozen tijdens een nationale selectie, waar de
kijkers en/of een jury mogen beslissen wie er naar het ESF gaat.

In
Nederland hadden we eerst zo’n nationale selectieprocedure, die ongeveer vijf
jaar geleden eindigde, toen er plotseling alleen nog maar beroemde Nederlandse
zangers mochten deelnemen aan het ESF. En andere deelnemende landen beginnen dit
ook vaker intern te regelen. Hetgeen betekent dat onbekende liedjesschrijvers of
zangers/zangeressen niet langer de kans krijgen om hun talenten te laten zien.
Alleen mensen die al bekend zijn in muziekwonderland krijgen een kans om deel te
nemen. Dus als Engeland dit jaar Adele zou sturen, zou iedereen bij voorbaat
verliezen … Hebben landen het vertrouwen in hun eigen nationale talenten
verloren?

Bovendien,
als Deelnemende Televisie-Omroepen alleen nog maar hun reeds beroemde zangers
naar het ESF sturen, dan verwordt het ESF tot een gratis advertentie platform en
strategisch marketingmiddel voor platenmaatschappijen, waar ze hun bekende
zangers kunnen promoten, en nog meer roem, (inter)nationale optredens,
tv-commercials, tv-royalties en simpelweg meer macht kunnen verwerven. Hetgeen
financieel gezien weliswaar een slimme zet is, maar zouden televisie-omroepen
eigenlijk niet onafhankelijk moeten zijn van de kuren en voorkeuren van
platenmaatschappijen? Dus hou alstjeblieft op met het beschuldigen van
Oost-Europese landen van corruptie, en begin te kijken naar jezelf hier in het
westen!

Ook
worden mensen hun dromen hierdoor vertrapt. Al zoveel jaren droom ik (en vele
anderen, daar ben ik van overtuigd!) van deelname aan het Eurovisie Song
Festival met een van mijn liedjes. Dit jaar zou ik heel graag met mijn lied
‘Broken’ willen deelnemen, prachtig uitgevoerd door DECI MUSIC, in mijn optiek
een van de beste zangeressen die ik ooit heb gehoord! Maar tegenwoordig sturen
platenmaatschappijen zangers alsof het om een zangtest zou gaan, in plaats van
een zangwedstrijd, ‘goed voor de ervaring, goed voor de winst en goed voor de
publiciteit’. Het is belachelijk! Mensen zoals ik, die er al hun hele leven van
dromen om deel te nemen, worden opzij geschoven, omdat een of andere
platenmaatschappij met connecties binnen de Deelnemende Televisieomroep (een van
hun) gecontracteerde zangers wil promoten, die dat nooit echt als een grote
droom koesterden.

En
tot slot : als je een Europese wedstrijd organiseert, waarbij zangers en
liedjesschrijvers het land van de Deelnemende Omroep vertegenwoordigen, zou het
dan niet zo moeten zijn dat de gewone burgers van dat land ook een kans zouden
moeten krijgen om deel te nemen aan die wedstrijd? Laat het volk niet alleen
stemmen! Geef het volk ook een kans om hun eigen land te vertegenwoordigen! Een
hoop mensen verliezen hun interesse in het Eurovisie Song Festival om deze
reden, en vele andere. Misschien zou het voortaan het ‘Europese
Televisieomroepen & platenlabels Festival’ genoemd moeten
worden?

Hierbij
verklaar ik dat het Europese Song Festival begint te verworden tot een Europees
Handjeklap Festival, en ik roep de volkeren van alle deelnemende en
sympathiserende landen op om te stemmen voor gelijkheid, vrijheid en
broederschap, een leus die mede-organisator Frankrijk nou juist zo hoog in het
vaandel draagt. En laat alle deelnemende landen de nationale selectie
herinvoeren, waarbij het publiek en een jury mogen stemmen.

Om
mijn campagne kracht bij te zetten, zal ik mijn zelfgeschreven lied ‘BROKEN’ op
Facebook lanceren: www.facebook.com/musicdivine.eu waar
iedereen mij en DECI MUSIC dit lied kan zien uitvoeren in de Jeruzalem Kerk te
Amsterdam-West (Nederland), gefilmd door de dominee zelf (de goede man rolde
zelfs helemaal over de grond om een paar goede opnames van ons te kunnen maken).
En als je vindt dat ons optreden goed genoeg is voor het Eurovisie Song Festival
2017, of als je deze campagne gewoon een warm hart toedraagt, geef ons dan een
‘LIKE’ op Facebook. Want om eenmaal verloren rechten terug te winnen, heb je een
behoorlijke dosis moed en doorzettingsvermogen nodig, en heel veel steun. Help
ons alstjeblieft om dit standpunt te bekrachtigen en stem op
ons!


Heel
veel dank en God bless you!

————————————————————————————-Eurovision : Song Contest or Con Songtest?

My name
is Yvonne Liew-On, I am a Dutch songwriter (Music Divine), and I am starting a
campaign against the rules of the Eurovision Song Contest.

First
of all I disagree with the way the entries are picked : according to the ESC
rules each Participating Broadcaster has a right to choose their entry in the
format they choose, which means that in some cases (as in the Netherlands, where
I come from) the entries are picked internally, in some other countries the
artist or the song are picked by the broadcaster while the public in that
country decides on the eventual representative. In the majority of the cases,
both the song and the performers are picked for a show called a national
selection, where the decision is up to the viewers and/or a jury.

In the
Netherlands we used to have a national selection, which ended about five years
ago, when suddenly only famous Dutch singers were allowed to enter the ESC. And
other participating countries are starting to act the same way. This means that
unknown songwriting or singing talents are no longer given a chance to show
their skills. Only people that have already made it in showbusiness, get a
chance to participate. So at this moment, if England would send Adele, everybody
else would lose … Have countries lost their faith in their own national
talents?

Furthermore, if Participating Broadcasters send only national famous
singers, then the ESC becomes a free advertising platform and strategic
marketing tool for record companies, where they can promote their lead singers,
and gain more fame, more (inter)national performances, more tv-commercials,
tv-royalties, and simply more power. Which is financially clever, but shouldn’t
Broadcasting Companies be independent of the whim’s and preferences of Record
Labels? So please stop blaming the Eastern European countries of corruption, and
start looking at yourselves here in the west!

Also
people’s dreams are destroyed. For so many years I (and many others, I’m sure!)
have this great dream to participate at the Eurovision Song Contest with one of
my songs. This year I would like to participate with my ballad ‘Broken’,
performed beautifully by DECI MUSIC, in my opinion one of the best singers I
have ever heard! But nowadays the Record Labels are sending singers as if it
were a songtest, instead of a contest, ‘good for the experience, good for the
money and good for the publicity’. It’s ridiculous. People like me, who have
been dreaming their whole life to participate, are pushed aside, because some
record label with connections inside the Participating Broadcaster wants to
promote some contracted singer(s) who never cared that much about the
ESC.

And
last but not least: if you organize a European Contest, where singers and
songwriters represent the country of the Participating Broadcaster, shouldn’t
the people of that country be given a chance to participate in that contest?
Don’t just let the public vote! Give the people a chance to represent their
country! A lot of people are losing interest in the Eurovision Song Contest
because of this, and other reasons. Maybe they should start calling it the
‘European Broadcasters & Record Labels Contest’?

I
hereby declare that the European Song Contest is starting to degrade into a
European Con Songtest, and I call for the people of all participating and
sympathizing nations to vote for equality, brotherhood and liberty, which
participating founder France used to keep in highest esteem. And let all
participating nations reintroduce the national selection, with public votes and
a jury.

To
emphasize my campaign, I will launch my song ‘BROKEN’ on Facebook : www.facebook.com/musicdivine.eu
where everybody can see me and DECI performing this song at the Jeruzalem Church
in Amsterdam-West (the Netherlands), recorded by the pastor himself (the good
man even rolled all over the ground to make good shots of us). And if you think
our performance suits the Eurovision Song Contest 2017, or if you just
sympathize this campaign, please give us a ‘LIKE’ on Facebook. Because trying to
regain one’s rights once lost, requires indurance and perseverance and lots and
lots of support. Please help us make a statement and give us your vote!


Thank
you and God bless you!